Get Adobe Flash player

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v současné době zajišťuje dva bakalářské studijní programy, kterými jsou Historicko-literární studia a Slavistická studia zemí Evropské unie.

Bakalářský studijní program Historicko-literární studia poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z oborů kulturní dějiny, literární věda a sociologie kultury. Interpretační komparace literárních směrů různých období umožňuje absolventům studijního oboru hlouběji porozumět specifickým formám historicky proměnlivého tvůrčího myšlení. Tím jsou vytvářeny podmínky pro jejich samostatné aktivní působení na současný kulturní život, a to v pozicích redaktorů, lektorů nebo tiskových mluvčích. Důležitou součástí studia je rovněž seznámení se základy mediální práce a objasnění mechanizmů ovlivňování veřejného mínění v dějinách.

Slavistická studia zemí Evropské unie představují kulturně-historický a zároveň jazykový obor, členěný na tři moduly, polský, slovinský, chorvatský a bulharský, což odpovídá potřebám vyplývajícím ze stávající jazykové struktury Evropské unie. Tento druh studia u nás dosud nemá srovnatelnou analogii, proto jeho příprava probíhala ve spolupráci se stávajícími vysokoškolskými pracovišti, zejména s Ústavem slovanských a východoevropských studií FF UK. Cílem studia je poskytnout zájemcům v rámci bakalářského stupně nabídku vzdělání uplatnitelného přímo v praxi rozšiřování Evropské unie, a to jak ve sférách obchodních, tak turistických. Tomu odpovídá profil absolventa, který by měl nalézt odpovídající pracovní zařazení v turistickém průmyslu a v rámci středního managementu firem podnikajících v příslušné jazykové oblasti. Výuka je současně vedena tak, aby absolventům nebyly uzavřeny ani pozice v institucích celounijních.

Magisterský studijní program Kulturní dějiny (zajišťovaný Ústavem historických věd) umožňuje na naší fakultě studentům pokračovat v modulu Dějiny literární kultury nebo v modulu Kulturně historická slavistika. Absolventi bakalářských programů naší katedry tak můžou pokračovat na FF UPa v magisterském studiu v úzké provázanosti s náplní studia bakalářského. O studium v těchto magisterských modulech se mohou rovněž ucházet absolventi příbuzných bakalářských oborů na kterékoliv fakultě v České republice či jiných zemí EU.

Magisterský studijní program Kulturní dějiny - Dějiny literární kultury – obsah a charakteristika modulu

Magisterský modul Dějiny literární kultury vychází z tradičního, pro Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice specifického spojení literárních studií s kulturními dějinami, které tvoří obsah základního modulu tohoto magisterského oboru. Následující předměty jsou klíčovými oblastmi výuky dějin literární kultury a společně s obhajobou magisterské práce tvoří cílové položky státní závěrečné zkoušky:

 • Úloha českého spisovatele ve společnosti 19. a 20. století

 • Současná česká literatura

 • Dějiny knižní kultury

Absolventi modulu Dějiny literární kultury by měli být na základě studiem získaných znalostí a metodických postupů schopni porozumět základním procesům historického formování moderní a postmoderní literární kultury. To by jim mělo umožnit aktivní účast, ať už badatelskou, redakční nebo autorskou v příslušných kulturních oblastech, stejně tak jako na programech různých vzdělávacích institucí.

Získaná odborná kvalifikace umožňuje absolventům uplatnění v pozicích pracovníků nakladatelství, masových médií a kulturních institucí, jako jsou například vzdělávací centra, odborné knihovny či amatérské kulturní soubory, konkrétněji:

 • programový vedoucí mládežnického klubu

 • dramaturg amatérských literárních pořadů

 • vedoucí redaktor literárních časopisů

 • scenárista rozhlasových programů

 • manažer výstavních projektů

Absolvent magisterského modulu Dějiny literární kultury by tak měl během studia získat schopnost vytvářet koncepce příslušných institucí, formulovat grantové projekty, přednášet vlastní přednášky a referáty na příslušná témata, respektive vstupovat do písemných diskusí ve veřejném komunikačním prostoru.

Kulturně historická slavistika – obsah a charakteristika modulu

Magisterský modul Kulturně historická slavistika oboru Kulturní dějiny

vychází z tradičního, pro Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice specifického spojení slavistických filologií, literárních studií s kulturními dějinami, které tvoří obsah základního modulu tohoto magisterského oboru. Následující předměty jsou klíčovými oblastmi výuky kulturně historické slavistiky a společně s obhajobou magisterské práce a historickou metodologií tvoří cílové položky státní závěrečné zkoušky:

 • Literatura jako interkulturní komunikace

 • Multikulturalismus a kosmopolitismus ve slovanských kulturách

 • Centra a periferie slovanských kultur

Absolventi modulu Kulturně historická slavistika by měli být na základě studiem získaných znalostí a metodických postupů reflektovat kulturní kontext své země v širším slovanském kontextu, je velmi dobře jazykově vybaven (polština, slovinština, chorvatština nebo bulharština) pro oblast běžné i odborné společenskovědní komunikace, dovede jazykově zprostředkovat též oficiální jednání. Absolvent je schopen sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace a připravovat dokumenty, zprávy, návrhy či doporučení ve jmenovaných tematických oblastech. Absolvent by měl být schopen rozvíjet mezinárodní spolupráci s kulturními, společenskými, správními i státními složkami, a to včetně zázemí ekonomických vztahů.