Get Adobe Flash player

Narozen: 24. 7. 1977

Bydliště: Olomouc, Praha

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Studia:

2013: habilitační řízení a předložení habilitační práce Překlad poezie jako interpretační problém (na příkladu Georga Trakla a Paula Celana)
2005: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 
2001–2004: posluchač interního postgraduálního studia v oboru Dějiny české literatury na Katedře bohemistiky Palackého univerzitě. 
2001: státní magisterská zkouška z české a německé filologie; obhajoba diplomové práce
1995–2001: posluchač oboru česká filologie – německá filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého


Odborné zaměření:
dějiny české literatury (s přihlédnutím k česko-německým literárním vztahům), ediční praxe, translatologie, textologie, literatura pro děti a mládež, jinojazyčná česká literatura, středoevropská literatura, literární expresionismus, tvůrčí psaní

Zaměstnání:

2015–dosud: docent na Katedře literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice
2014–2015: prorektor pro uměleckou a ediční činnost na LA – IACP 
2011–2014: vedoucí Katedry tvůrčího psaní LA – SVŠJŠ 
2013–dosud: docent na Katedře bohemistiky FF UP (snížený úvazek)
2006–2013: odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP
2004–2005: externí spolupracovník Katedry bohemistiky FF UP
2001–2004: interní doktorand oboru Dějiny české literatury na Katedře bohemistiky FF UP
2000–2006: redaktor a spoluautor učebnic čes. jazyka pro pedagogické nakladatelství Prodos

 

Pedagogická činnost na FF UPa:

  • současná česká literatura, nakladatelská a ediční praxe

 

Výběr z publikační činnosti:

- monografie (autor):

Malý, R.: Příběhy básní a jejich překladů. FF UP, Olomouc 2014. ISBN 978-80-87895-09-2; 133 s.
Malý, R.: Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana. Periplum, Olomouc 2012. ISBN 978-80-86624-64-8; 188 s. Malý, R.: Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. Votobia, Olomouc 2006. ISBN 80-7220-275-8; 237 s.

- kolektivní monografie

Malý, R., Nešpor, J: Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. VUP, Olomouc 2015 (v tisku)
Mandys, P. a kol: 2 × 101 knih pro děti a mládež. Nejlepší a nejvlivnější knihy. Albatros, Praha 2013. Autorství 15 obsáhlých hesel z oblasti německé literatury a české poezie pro děti a mládež. ISBN 978-80-00-03336-5; 448 s.
Komenda, P., Změlík, R., Malinová, L. (ed.): Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. VUP, Olomouc 2012. Autorství kapitoly Prostor poezie Paula Celana. ISBN 978-80-244-3023-2; s. 95–102 Schulz, J. a kol.: Dějiny Olomouce 2. VUP, Olomouc 2009. Spoluautorství kapitoly Literární kultura za socialismu. ISBN 978-80-244-2369-2; s. 411–413.
Machala, L.; Gilk, E. a kol: Panorama české literatury. Literární dějiny od počátku do  roku 1989. VUP, Olomouc 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-244-2070-7; s. 21, 43, 129, 172–173, 203–206, 307–309, 407, 537–538 (autorství pasáží pojednávajících o německy psané literatuře z českých zemí) 
 

-  studie a odborné články publikované v recenzovaných časopisech z databáze ERIH (European Reference Index For the Humanities):
 

Malý, R.: „Tajné hlavní město Evropy.“ Kulturní topos Černovic. Slavica Litteraria 1/2012. ISSN 1212-1509, s. 93–101
Malý, R.: K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie. Slavica Litteraria 1/2012. ISSN 1212-1509, s. 125–133
Malý, R.: Georg Heym – 100. Todestag am 16. Januar 2012. Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien 1/2012. ISSN 1210-9029; s. 129–131
Malý, R.: …ich bin einigermaßen „angeböhmt“. Paul Celans Beziehung zu Tschechien. Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien 1–2/2010. ISSN 1210-9029; s. 213–228
Malý, R.: Die „Traklsche Linie“ in der tschechischen Lyrik. Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien 2/2008. ISSN 1210-9029; s. 49–60

- studie a odborné články publikované v zahraničních recenzovaných časopisech:

1. Malý, R. Teaching writing for children and young adults and its Czech particularities: some practice-based impulses. Interjuli 1/2014. ISSN 1868-2049, s. 50–58
2. Malý, R.: K jednomu inspiračnímu zdroji poezie Jana Skácela.Bohemistyka 2/2012. ISSN 1642-9893, s. 119–129 
3. Malý, R.: O recepcji twórczości austriackiego poety Georga Trakla w poezji czeskej. Porównania 2/2012. ISSN 1733-165X, s. 161–172

- recenze:

Malý, R.: Báseň, kterou jsme skládali spolu (recenze knihy Čas srdce (korespondence Paula Celana a Ingeborg Bachmannové)). Tvar 21/2014. ISSN 0862-657X, s. 24
Malý, R.: Příběhy mezi slovy. (recenze knihy Petry Dvořákové Julie mezi slovy). Tvar 4/2014. ISSN 0862-657X, s. 21
Malý, R.: Všechno je to na zahradě. (recenze knihy Petra Borkovce Všechno je to na zahradě). Tvar 4/2014. ISSN 0862-657X, s. 21
Malý, R.: Naděžda Heinrichová, Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Bohemica Olomucensia  3/2013. ISSN 1803-876X; s. 257–259
Malý, R.: František Hrubín nezvyklým úhlem pohledu (Iva Málková: František Hrubín (z archivních fondů). Česká literatura 4 /2013. ISSN 0009-0468; s. 622–626
Malý, R.: Milena Šubrtová a kol.: Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 . Bohemica Olomucensia  3/2012. ISSN 1803-876X; s. 256–259

A dalších cca 20 recenzí především na současnou literaturu pro děti a mládež v časopisech Tvar a Host

 

- Učební texty:

Malý, R.: Poetický slovníček dětem v příkladech. Meander, Praha 2012. ISBN 978-80-86283-79-1; 32 s. Nominace na Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež.

Dále ucelená řada učebnic českého jazyka a literární výchovy v nakl. Prodos

 

- Ediční příprava titulů a redakce:

Celan, Paul: Černé vločky. Archa, Zlín 2015. ISBN 978-80-87545-37-9; 218 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
Malé lalulá (Christian Morgenstern, Joachim Ringlenatz, H. C. Artmann, Ernst Jandl). Archa, Zlín 2014. ISBN 978-80-87545-33-1; 145 s. (překladatel, editor a autor odborné studie)
Stanglová, Katrin: Silný jako medvěd. Meander, Praha 2014. ISBN: 978-80-87596-53-1; 32 s. (odpovědný redaktor)
Rilke, Rainer Maria: V cizím parku. Prstek, Olomouc 2013. ISBN 978-905515-1-0; 90 s. (editor)
Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. Sborník z kolokvia pořádaného Literární akademií (Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého). Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha 2013. ISBN: 978-80-86877-61-7 (odpovědný redaktor)
Březinová, I.: Natálčin andulák. Meander, Praha 2012. ISBN: 978-80-86283-80-7 (odpovědný redaktor)
Fischerová, V: Jak zvířátka uzdravila smutný dům. Meander, Praha 2011. ISBN: 978-80-86283-78-4 (odpovědný redaktor)
Bohemica Olomucensia – symposiana1/2011. ISSN 1803-876X, 244 s. (redaktor čísla)
Bohemica Olomucensia – symposiana1/2010. ISSN 1803-876X, 348 s. (redaktor čísla)
Sonnenschein, H.: Zaběhl jsem se s toulavými psy. Dybbuk, Praha 2009. ISBN 978-80-86862-94-1; 92 s. (překladatel, editor a autor doslovu)
Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. BB-Art, Praha 2007.  ISBN 978-80-7381-074-0; 178 s. (překladatel, editor a autor medailonů zastoupených autorů)
Kästner, E.: Třináctý měsíc. Dokořán, Praha 2006. ISBN 80-7363-067-2; 87 s. (překladatel a editor)
Chamoiseau, P.: Otrok stařec a obří pes. Volvox Globator, Praha 2005. ISBN 80-7207-579-9; 98 s. (odpovědný redaktor)
Trakl, G.: Podzimní duše. BB-Art, Praha 2005. ISBN 80-7341-468-6; 120 s. (překladatel a editor)
Mikulenková, H., Malý, R. Slabikář. Prodos, Olomouc 2004. ISBN 80-7230-134-9; 128 s. (odpovědný redaktor)
Lubomirski, K.: Pták nad hořícím lesem. BB-Art, Praha 2003. ISBN 80-7257-974-6; 160 s. (překladatel a editor)

dále redakce cca deseti učebnic z produkce nakladatelství Prodos

dlouhodobá redaktorská spolupráce s nakladatelstvím Meander

- Vedené rozhovory

„Dnes hlásám, že jsme rýmová velmoc“. Rozhovor s L. Kunderou. Kontexty 1/2010, s. 78–80
Pták nad hořícím lesem. Rozhovor s Karlem Lubomirským. Týdeník Rozhlas, 49/2004

Scénáře odborných pořadů pro rozhlas

scénář pořadu Ztráty a nenálezy Paula Celana v rámci cyklu Schůzky s literaturou; 2013
příprava pětidílných cyklů pro pořad Důvěrná sdělení v rámci Roku německého jazyka na rozhlasové stanici Vltava (Georg Trakl, Ernst Jandl, Georg Heym, Jakob van Hoddis); 2011
spolupráce na přípravě cyklu Málem zapomenutá čtení - série rozhlasových pořadů o německojazyčné literatuře z Moravy (Hugo Sonnenschein); 2011

II. Překlady

Překlady poezie knižně

Celan, Paul: Černé vločky. Archa, Zlín 2015. ISBN 978-80-87545-37-9; 218 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
Malé lalulá (Christian Morgenstern, Joachim Ringlenatz, H. C. Artmann, Ernst Jandl). Archa, Zlín 2014. ISBN 978-80-87545-33-1; 145 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
Rilke, Rainer Maria: V cizím parku. Prstek, Olomouc 2013. ISBN 978-905515-1-0; 90 s. (překladatel a editor)
Sonnenschein, Hugo: Zaběhl jsem se s toulavými psy. Dybbuk, Praha 2009. ISBN 978-80-86862-94-1; 92 s. (překladatel, editor a autor odborné studie)
Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. BB-Art, Praha 2007.  ISBN 978-80-7381-074-0; 178 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
Kästner, Erich: Třináctý měsíc Dokořán, Praha 2006. ISBN 80-7363-067-2; 87 s. (překladatel a editor)
Trakl, Georg: Podzimní duše BB-Art, Praha 2005. ISBN 80-7341-468-6; 120 s. (překladatel a editor)
Lubomirski, Karl: Pták nad hořícím lesem. BB-Art, Praha 2003. ISBN 80-7257-974-6; 160 s. (překladatel a editor)

Překlady beletrie

Kuhlmann, Torben: Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka. Dynastie, Praha 2014. ISBN 978-80-905803-0-5, 96 s.
Sjöbergová, Lena: Bleší cirkus na cestě. Meander, Praha 2014. ISBN: 978-80-87596-52-4, 34 s. (s Dagmar Hartlovou)
Turkowski, Einar: Měsíční květina. Albatros, Praha 2010. ISBN 978-80-00-02700-5, 28 s.

III. Autorská literární tvorba

Básnické sbírky

Malý, R.: Lunovis. BB-Art, Praha 2001. ISBN 80-7257-621-6, 87 s. Nominace na výroční knižní cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku)
Malý, R.: Vraní zpěvy. Petrov, Brno 2002. ISBN 80-7227-143-1, 150 s. Cena Jiřího Ortena za rok 2002n

Malý, R.: Větrní (zcestné verše). Petrov, Brno 2005. ISBN 80-7227-227-6, 103 s. Doslov Ludvík Kundera. Cena Magnesia Litera v kategorii poezie
Malý, R.: Malá tma. Host, Brno 2008. ISBN 978-80-7294-278-7, 71 s. Výroční cena Nadace český literární fond
Malý, R.: Světloplaší. Host, Brno 2012. ISBN 978-80-7294-735-5, 100 s.

Tvorba pro děti

Malý, R.: Příhody matky Přírody. Meander, Praha 2014. ISBN: 978-80-87596-44-9, 64 s.
Malý, R.: Moře slané vody. Albatros, Praha 2014. ISBN: 978-80-00-03467-6, 40 s.
Malý, R.: Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Triton, Praha 2013. ISBN 978-80-7387-686-9, 54 s. Nominace na Zlatou stuhu v kategorii ilustrace a beletrie pro nejmenší čtenáře.
Malý, R., Petrák, F.: Kamarádi z abecedy. Host, Brno 2012.  ISBN 978-80-7294-702-7, 72 s. Nominace na Zlatou stuhu v kategorii ilustrace.
Malý, R.: Listonoš vítr. Albatros, Praha 2011. ISBN 978-80-00-02697-8, 40 s. Cena Magnesia Litera v kategorii literatura pro děti a mládež a cena Zlatá stuha v kategorii beletrie pro děti a mládež.
Malý, R.: Kam až smí smích. Meander, Praha 2009. ISBN 978-80-86283-72-2; 96 s. (Cena ministryně školství za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě Suk 2009; Cena ředitele výstaviště Flora na Libri Olomouc 2009; Nejkrásnější dětská kniha Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě za rok 2009)
Malý, R.: František z kaštanu, Anežka ze slunečnic. Meander, Praha 2006. ISBN 80-86283-48-8; 56 s. (nominace na Zlatou stuhu v kategorii beletrie pro děti a mládež)
Malý, R.; Šmalec, P.; Šimková, M: Šmalcova abeceda. Baobab, Praha 2005. ISBN 80-903276-4-8; 64 s. (Nejkrásnější kniha roku 2005)

Tvorba pro rozhlas

Matouš a mořská panna. Původní rozhlasová pohádka (2013) Příhody matky Přírody. Cyklus pohádek na dobrou noc (2012)

 

Drama

Malý, R.: Pocit nočního vlaku (2006. Oceněno čestným uznáním v soutěži Alfreda Radoka 2007 a Cenou českého rozhlasu. Realizováno Českým rozhlasem jako rozhlasová hra. Knižně vyšlo v nakladatelství Větrné mlýny, Brno 2008; jako audiozáznam rozhlasové hry pak ve vydavatelství Radioservis r. 2009)

Komiks

Malý, R.: Na shledanou v ZOO (scénář komiksu, ilustroval Jozef Gerti Danglár, ZOO Olomouc 2011) ISBN 978-80-7346-128-7; 24 s.

Operní libreto

Malý, R.: Čarokraj (spoluautor libreta k dětské opeře, rež. Petr Forman, Národní divadlo, premiéra v lednu 2012)
Jeníček a Mařenka (adaptace libreta opery E. Humperdincka Hänsel und Gretel, Státní opera 2015) 

 

Další odborné aktivity:

Česká sekce IBBY (člen výboru), OS Litera (člen výboru), přednášky pro knihovny a školy (aktuality ze současné literatury pro děti a mládež, česká jinojazyčná literatura aj.), čtenářské besedy, zastoupení v odborných porotách literárních soutěží aj.

Odborná a tvůrčí ocenění

2014 Honour List IBBY za sbírku Listonoš vítr 
2014 Tvůrčí odměna pro překladatele v rámci Ceny Josefa Jungmanna za překlad knihy R. M. Rilka V cizím parku
2013 Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií za publikaci Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana 
2012 cena Magnesia Litera v kategorii literatura pro děti a mládež za sbírku Listonoš vítr
2010  Cena ministryně školství za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě Suk 2009 za knihu Kam až smí smích
        Finalista Drážďanské ceny za lyriku 2009  Výroční cena Nadace ČLF v kategorii Původní literatura za sbírku Malá tma
        Reprezentování České republiky na Knižním veletrhu dětské knihy v Saarbrückenu
2008 Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií za publikaci Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře 
2007  Prémie Tomáše Hrácha za překlad knihy Držíce v drzých držkách cigarety
2007 čestné uznání a Cena českého rozhlasu v soutěži Alfreda Radoka za drama Pocit nočního vlaku 
2006 cena Magnesia Litera v kategorii poezie za sbírku Větrní (zcestné verše)
2004 reprezentování České republiky na Knižním veletrhu v Lipsku
        Finalista Drážďanské ceny za lyriku
2003 Cena Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy
2002 nominace na cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku za sbírku Lunovis
2000 první místo v překladatelské soutěži Jiřího Levého, kategorie Poezie

2013: habilitační řízení a předložení habilitační práce Překlad poezie jako interpretační problém (na příkladu Georga Trakla a Paula Celana)