Get Adobe Flash player

Katedra kultury literackiej i slawistyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Pardubicach aktualnie realizuje dwa kierunki studiów na poziomie licencjackim. Są to: Studia historyczno-literackie oraz Studia slawistyczne krajów Unii Europejskiej.

W ramach programu Studiów historyczno-literackich student otrzymuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w dziedzinach: historia kultury, nauka o literaturze i socjologia kultury. Interpretacyje porównania prądów literackich w różnych okresach pozwalają absolwentom kierunku głębiej zrozumieć specyficzne formy historycznie zmiennego, twórczego myślenia. W ten sposób stworzone zostają warunki do ich samodzielnej aktywnej działalności w ramach współczesnego życia kulturalnego, jako redaktorów, lektorów czy rzeczników prasowych. Ważną częścią studiów jest także zapoznanie się z podstawami pracy w mediach oraz wyjaśnienie historii mechanizmów wpływania na opinię publiczną.

Studia slawistyczne krajów Unii Europejskiej to kulturowo-historyczny i jednocześnie językowy kierunek, podzielony na trzy moduły: polski, słoweński i bułgarski, co odpowiada potrzebom wynikającym z aktualnej struktury językowej Unii Europejskiej. To unikalny w naszym kraju rodzaj studiów. Ich przygotowanie to efekt współpracy z instytucjami akademickimi, a szczególnie z ówczesnym Instytutem Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze. Celem studiów jest zaoferowanie zainteresowanym, w ramach studiów licencjackich, oferty edukacyjnej możliwej do wykorzystania bezpośrednio w praktyce związanej z rozszerzaniem UE, a to zarówno w dziedzinach związanych z handlem, jaki i turystyką. Odpowiada temu profil absolwenta, który miałby znaleźć zatrudnienie w przemyśle turystycznym oraz w ramach managementu średniego szczebla firm działających na danych obszarach językowych. Jednocześnie nauka prowadzona jest tak, aby absolwenci mogli znaleźć zatrudnienie również w instytucjach unijnych.

Od roku akademickiego 2010/2011 w ramach studiów magisterskich na kierunku Historia kultury (realizowanego przez Instytut Nauk Historycznych) zostały uruchomione dwa nowe moduły: Historia kultury literackiej i Kulturowo-historyczna slawistyka, które umożliwiają absolwentom studiów licencjackich naszej katedry kontynuację studiów na ten samej uczelni w ramach programów powiązanych z ich wcześniejszymi studiami. O przyjęcie na studia w ramach wspomnianych modułów mogą się również ubiegać absolwenci pokrewnych kierunków licencjackich na jakimkolwiek uniwersytecie w Republice Czeskiej, bądź w innych krajach UE.