Get Adobe Flash player

Do oboru bude v akademickém roce 2016/2017 přijato 50 studentů.

Uchazeč předkládá doklad o maturitní zkoušce na střední škole a doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí.

Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze tří částí:

a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.)

b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře,
c) písemná zkouška ověřující vybrané češové dovednosti a znalost lexiákálně gramatických struktur z anglického jazyka.

Maximální počet bodů z přijímací zkoušky je 150.

Přijati budou

a) uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky,

b) uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku a umístí se v pořadí podle počtu bodů do takového místa, které doplní celkový počet přijatých uchazečů na 50.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:

Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:

a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu kvalifikován hůře než „dobře“. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia.

b) Je autorem soutěžní práce Středoškolského odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.

Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) přihlášce k přijímacímu řízení.

Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.

Attachments:
Download this file (SSEU2012-b.pdf)SSEU2012-b.pdf[ ]608 Kb
cs    en    bg    pl    sl
twitter_logo

Manuál literární kultury 2016

Manuál literární kultury ve verzi 2016 stahujte zde 

Web Homér 21

Vokolkovské jaro 2017

Právě vyšlo

Partonyma - nové číslo!!

Studentské sborníky