Get Adobe Flash player

Státní závěrečná zkouška z bakalářského oboru Historicko-literární studia, modulu Kulturní studia je tvořena třemi částmi: 1) Obhajoba bakalářské práce; 2) Srovnávací dějiny literatury a teorie literatury (ústní zkouška); 3) Kulturní studia (ústní zkouška).

Všechny části probíhají formou komisionální zkoušky.

 

Pro část 2) platí následující:

Srovnávací dějiny literatury a teorie literatury (ústní zkouška)

a) Srovnávací dějiny literatury

Zkouška má prověřit vědomostní výbavu (viz seznam základní literatury a obsah přednášek a seminářů DELI I, II; CELI I, II; TRAD) a připravenost uchazečů samostatně uvažovat a diskutovat o vybraných problémech z dějin českého písemnictví na pozadí vztahů s evropskými, příp. světovými vývojovými tendencemi a podobami literatury (se zohledněním přiměřených přesahů do jiných kulturních oblastí). Průběh zkoušky se bude odvíjet od charakteru zadaného tématu (viz odkaz „Základní tematické okruhy") a seznamu přečtené primární a sekundární literatury, který uchazeč předloží před zahájením zkoušky.

b) Teorie literatury

Doporučená literatura ke SZZ je totožná s bibliografií předmětu TELI.Studenti předloží u SZZ seznam odborné četby literárněteoretického zaměření, čítající alespoň 15 titulů.

Předpokládá se znalost přednášek a seminářů v širších tematických souvislostech, stejně tak jako individuální studium zaměřené na vyjmenované problémové okruhy.

Základní tematické okruhy: http://klks.upce.cz/index.php/studium/statni-zkouky/statnice-hls

 

Pro část 3) platí následující:

U zkoušky se očekává, že student prokáže znalosti a orientaci v problematice britské a americké literatury a kulturních studií v rozsahu probíraném v jednotlivých předmětech modulu podle následujících okruhů. Student si táhne dvě dílčí otázky spadající pod uvedené okruhy. K otázkám mohou být přiloženy ukázky (textové nebo výtvarné). Očekává se, že student bude podle možností odpovídat anglicky, nicméně jazyková úroveň jeho vystoupení není součástí hodnocení státní závěrečné zkoušky.

 

Základní tematické okruhy:

 1. Historical, social, cultural and economic development of the individual decades of the 20th century in Britain.
 2. Subcultures in Britain – development and characteristics; ethnic identity in Britain, the second generation, Enoch Powell 
 3. British and American regional literatures – development, characteristics, authors
 4. Cultures influencing Britain until 1066; Old English and Middle English literature; Renaissance, Reformation and Humanism, Elizabethan drama
 5. English Classicism; Romanticism in British and American literature
 6. British Empire in the 19th century, colonisation, Victorian Britain, Victorian literature
 7. Realism and naturalism in British and American literature
 8. WWI and WWII in  British and American literature, modernism, Lost Generation, leading poets of WWI
 9. Specific features of the short story, predecessors of the 20th short story
 10. Traditional narrative technique in British and American 20th century short story
 11. Experiments in British and American 20th century short story
 12. American Culture in the 1st half of the 20th century (Ash Can School, Modernism in visual arts, Jazz Age, Great Depression, American Scene Painting, Documentary Photography, film – cultural impact, Golden Age of Hollywood comedy)
 13. American Literature and Culture in the 2nd half of the 20th century (Abstract Expressionism, Pop Art, art styles/movements of the last decades of the 20th cent., Hollywood Renaissance (new wave))
 14. Postmodernism in arts and literature, Post-colonial literatures
 15. Literary canon, changes of American canon - opening up of literary canon, traditional/conservative canon versus open canon, canon and school, canon and literary theories and ideologies, kinds of literary canon, criteria for canon selection