Get Adobe Flash player

Státní závěrečná zkouška – obor Slavistická studia zemí EU
Základní podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu je zisk 180 kreditů. Běžně se do toho započítává i 10 kreditů za bakalářskou práci (BCPR), ale protože při rozdělení dvouoborových státnic do dvou termínů se začíná vedlejším oborem, tedy tím, v němž studenti nepíší bakalářku, je nutno scházející kredity do 180 včas získat jiným způsobem.
Státní závěrečná zkouška z bakalářského oboru Slavistická studia zemí EUje tvořena těmito částmi:
1) Písemná zkouška z jazyka modulu; 2) Dějiny příslušné země (ústní zkouška);3) Reálie a
4) kultura země (ústní zkouška) 5) Obhajoba bakalářské práce (pouze pokud je psána ze slavistického modulu).
Zkouška je skládána odděleně ve dvou dnech, písemná část v jeden den a ústní část s obhajobou ve druhý. U ústní zkoušky uchazeč předkládá seznam prostudované literatury, a to jak odborné, tak beletrie.
1) Písemná zkouška z jazyka modulu
Zkouška je zaměřena na prověření funkční znalosti jazyka modulu v oblasti mluvnice, na porozumění textu a aktivního použití jazyka.
2) Dějiny země (ústní zkouška)
Zkouška má prokázat orientaci studenta v dějinách země příslušného modulu, jejich periodizaci, procesech a hlavních osobnostech. Dokáže je vřadit do souvislosti s osobnostmi a vývojem evropských či českých dějin.
3) Reálie země (ústní zkouška)
Zkouška ze základních geografických, přírodních reálií země modulu. Tato část zkoušky probíhá v jazyce modulu.
4) Kultura země (ústní zkouška)
Zkouška z dějin kultury a literatury země modulu. Student prokazuje orientaci v problematice vývoje národní kultury a literatury a také společných styčných témat mezi českou kulturou a kulturou země příslušného modulu.
5) Obhajoba bakalářské práce
Student v podobě stručného shrnutí přiblíží zkušební komisi hlavní závěry své bakalářské práce. Zkušební komise bude seznámena se zněním písemných posudků na předkládanou práci (vedoucího práce a oponenta); student se vyjádří k obsahu obou posudků a reaguje na výtky či připomínky v nich obsažené. Poté následuje volná rozprava, při níž student zodpovídá dotazy členů zkušební komise či ostatních přítomných, týkající se jeho bakalářské práce.
ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY ke státní závěrečné zkoušce najdete níže jako přílohy dokumentu.

Pozn.: Zaměstnanci KLKS pořádají každoročně v dubnu informační schůzku se studenty 3. ročníku oborů HLS a SSEU-HIST, na níž budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací.
Termín bude vždy oznámen s dostatečným předstihem.