Státní závěrečná zkouška – obor Slavistická studia zemí EU
 
 
Základní podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu je zisk 180 kreditů. Běžně se do toho započítává i 10 kreditů za bakalářskou práci (BCPR), ale protože při rozdělení dvouoborových státnic do dvou termínů se začíná vedlejším oborem, tedy tím, v němž studenti nepíší bakalářku, je nutno scházející kredity do 180 včas získat jiným způsobem.
 
 
Státní závěrečná zkouška z bakalářského oboru Slavistická studia zemí EUje tvořena těmito částmi:
1) Písemná zkouška z jazyka modulu; 2) Dějiny příslušné země (ústní zkouška);3) Reálie a
4) kultura země (ústní zkouška) 5) Obhajoba bakalářské práce (pouze pokud je psána ze slavistického modulu).
Zkouška je skládána odděleně ve dvou dnech, písemná část v jeden den a ústní část s obhajobou ve druhý. U ústní zkoušky uchazeč předkládá seznam prostudované literatury, a to jak odborné, tak beletrie.
 
1) Písemná zkouška z jazyka modulu
Zkouška je zaměřena na prověření funkční znalosti jazyka modulu v oblasti mluvnice, na porozumění textu a aktivního použití jazyka.
 
2) Dějiny země (ústní zkouška)
Zkouška má prokázat orientaci studenta v dějinách země příslušného modulu, jejich periodizaci, procesech a hlavních osobnostech. Dokáže je vřadit do souvislosti s osobnostmi a vývojem evropských či českých dějin.
 
3) Reálie země (ústní zkouška)
Zkouška ze základních geografických, přírodních reálií země modulu. Tato část zkoušky probíhá v jazyce modulu.
 
4) Kultura země (ústní zkouška)
Zkouška z dějin kultury a literatury země modulu. Student prokazuje orientaci v problematice vývoje národní kultury a literatury a také společných styčných témat mezi českou kulturou a kulturou země příslušného modulu.
 
5) Obhajoba bakalářské práce
Student v podobě stručného shrnutí přiblíží zkušební komisi hlavní závěry své bakalářské práce. Zkušební komise bude seznámena se zněním písemných posudků na předkládanou práci (vedoucího práce a oponenta); student se vyjádří k obsahu obou posudků a reaguje na výtky či připomínky v nich obsažené. Poté následuje volná rozprava, při níž student zodpovídá dotazy členů zkušební komise či ostatních přítomných, týkající se jeho bakalářské práce.
 
ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY PRO JEDNOTLIVÉ MODULY:

 

 

 

 

spanilost