Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v současné době zajišťuje dva bakalářské studijní programy, kterými jsou Historicko-literární studia a Slavistická studia zemí Evropské unie. Dále se spolupodílí na realizaci magisterského studijního programu Kulturní dějiny dvěma moduly, a to Dějiny literární kulturyKulturně historická slavistika.

Bakalářský studijní program Historicko-literární studia poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z oborů kulturní dějiny, literární věda a sociologie kultury. Interpretační komparace literárních směrů různých období umožňuje absolventům studijního oboru hlouběji porozumět specifickým formám historicky proměnlivého tvůrčího myšlení. Tím jsou vytvářeny podmínky pro jejich samostatné aktivní působení na současný kulturní život, a to v pozicích redaktorů, lektorů nebo tiskových mluvčích. Důležitou součástí studia je rovněž seznámení se základy mediální práce a objasnění mechanizmů ovlivňování veřejného mínění v dějinách.

Slavistická studia zemí Evropské unie představují kulturně-historický a zároveň jazykový obor, členěný na čtyři moduly, polský, slovinský, chorvatský a bulharský, což odpovídá potřebám vyplývajícím ze stávající jazykové struktury Evropské unie. Tento druh studia u nás dosud nemá srovnatelnou analogii, proto jeho příprava probíhala ve spolupráci se stávajícími vysokoškolskými pracovišti, zejména s Ústavem slovanských a východoevropských studií FF UK. Cílem studia je poskytnout zájemcům v rámci bakalářského stupně nabídku vzdělání uplatnitelného přímo v praxi rozšiřování Evropské unie, a to jak ve sférách obchodních, tak turistických. Tomu odpovídá profil absolventa, který by měl nalézt odpovídající pracovní zařazení v turistickém průmyslu a v rámci středního managementu firem podnikajících v příslušné jazykové oblasti. Výuka je současně vedena tak, aby absolventům nebyly uzavřeny ani pozice v institucích celounijních.

 

 

 

 

 

 

spanilost