Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v současné době zajišťuje  bakalářský studijní program Historicko-literární studia a Středoevropská studia. Dále se spolupodílí na realizaci magisterského studijního programu Historie dvěma moduly, jimiž jsou Dějiny literární kultury a Kulturně historická slavistika.

Bakalářský studijní program Historicko-literární studia poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z oborů kulturních dějin, literární vědy a sociologie kultury. Interpretační komparace literárních směrů různých období umožňuje absolventům studijního oboru hlouběji porozumět specifickým formám historicky proměnlivého tvůrčího myšlení. Tím jsou vytvářeny podmínky pro jejich samostatné aktivní působení na současný kulturní život, a to v pozicích redaktorů, lektorů nebo tiskových mluvčích. Důležitou součástí studia je rovněž seznámení se základy mediální práce a objasnění mechanismů ovlivňování veřejného mínění v dějinách i současnosti.

Středoevropská studia jsou bakalářský studijní program propojující jazyková, kulturní a historická studia středoevropského prostoru. Důležitou součást programu tvoří výuka regionálních jazyků (student si volí jeden z nabízených jazyků, jimiž jsou němčina, polština slovinština, není však nutná předchozí znalost kteréhokoli z jazyků), přičemž v příslušné zemi studenti následně absolvují také semestrální studijní pobyt.
Cílem studia je poskytnout zájemcům v rámci bakalářského stupně nabídku prakticky orientovaného vzdělání uplatnitelného jak ve sférách kulturních, obchodních, tak turistických. Tomu odpovídá profil absolventa, který by měl nalézt odpovídající pracovní zařazení v cestovním ruchu, v zahraničních i domácích subjektech zabývajících se kulturní a hospodářskou spoluprací se sledovaným regionem či v mediální a nakladatelské sféře nebo dalších institucích zabývajících se péčí o kulturní výměnu. Po úspěšném absolvování programu je možné také nastoupit do navazujícího magisterského studia na některé z domácích či zahraničních univerzit.