Vystudovala bohemistiku a hungaristiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.: 1997 a Mgr 2004). Doktorské studium absolvovala na Ústavu slavistiky FF MU v Brně u prof. Pospíšila – obor Teorie areálových studií (Ph.D.: 2013).
Oborová specializace: česká literatura ve středoevropském kontextu, teorie a praxe překladu.
 
Zaměstnání:
Od roku 2007 na Filozofické fakultě UPa.
V letech 1997-2007 působila jako lektorka českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity v Szegedu.
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Česká literatura ve středoevropském kontextu
Starší česká literatura
Světová literatura
Literární regionalistika
 
Obhájené diplomové práce:
Monika Rolfová: Potštejn v kulturní paměti. Historie místa. Literární místopis a fikce (2019)
Markéta Veselá: Mezi nebem a zemí. Příběh Jennie Šimkové (2017)
 
Obhájené bakalářské práce:
Denisa Černá: Příspěvek Leontiny Mašínové k literárnímu místopisu českého severovýchodu (2018)
Lucie Kaupová: Od překladu k inscenaci. Inscenace hry Ference Molnára Liliom (2018)
Petr Hak: Bitva u Hradce Králové v české literární kultuře (2018)
J. Steinová: Vyšehrad v prózách Popelky Biliánové (2017)
Lucie Štěpánová: Markéta Hejkalová jako nakladatelka (2016)
Monika Rolfová: Literární profil Terezie Svatové (2016)
Johana Trnková: Patologické postavy v prózách Jaroslava Havlíčka (2016)
Diana Maříková: Kapitola z dějin českého P.E.N. klubu (2016)
Jan Bílek: Jiří Pištora jako nakladatelský redaktor (2015)
Eliška Hasmanová: Marie Stryjová v materiálech LA PNP (2015)
 

 

Výběr z publikační činnosti
 
Monografie:

repertorium_cseh_boritoPató, M. – Sládek, M. – Mészáros, A. – Kovács, E.: Hungarika ve sbírkách LA PNP. Budapest 2018. 978-963-284-956-0.

Mészáros, A. – Kovács, E. - Pató, M. – Sládek, M.: Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában. Budapest 2018. ISBN 978-963-284-960-7

Studie, odborné články:

• Sándor Márai jako československý autor? Česká literatura 2012/5, 494-710.

• Zrada zrcadel. Poznámky k maďarské recepci Bohumila Hrabala. Literární Archiv 46/2014: sborník Památníku národního písemnictví. Bohumil Hrabal – Jiří Kolář: průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla. Praha, 2014. S. 79-89. ISBN 978-80-87376-14-0.

• Stalkerka. K proměnám jazykové identity bratislavské měšťanské vrstvy. Januška, J.- Berkes, T.. Hungarobohemica Pragensia. Praha 2017. S. 207-218. ISBN 978-80-7308-715-9.

• Případ genderové intertextuality ve středoevropském areálu. Dora Kaprálová, Ruxandra Cesereanu a Jedna žena Pétera Esterházyho in Sedm statečných a spol., Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015, s. 75-89, ISBN 978-80-7395-959-3.

• Na úprku před sebou samými. KISS SZEMÁN, Róbert, ed. a MÉSZÁROS, Andor, ed. Na úprku před sebou samými: Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky. Praha, 2014. s. 7-12. ISBN 978-80-7304-172-4.

• Pató M., Pospíšil I.: Možnosti a úskalí česko-maďarské komparatistiky v rámci středoevropského areálu. Areálová slavistika a dnešní svět : monografie z filologicko-areálových studií, Tribun EU, Brno, s. 187-192, (2010), ISBN 978-80-7399-987-2.

• Může Sándor Márai za to, že je Maďar? In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech. Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 119-121, ISBN 978-80-210-5300-7;
Publikováno též v maďarštině: Tehet-e Márai arról, hogy magyar? V literárním měsíčníku maďarské Obce spisovatelů Magyar Napló, 4/2009, s. 60-61. 113-119. ISSN 0865291.
• Dětství jako obraz ztracené měšťanské idyly. In Martina Halířová. Od početí ke školní brašně. Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2008. od s. 165-178, 270 s. ISBN 978-80-87151-01-3.
• Sándor Márai i Karel Čapek - autorzy prozy mieszczańskiej?
In Joanna Goszczyńska. Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej, Uniwersitet Warszawski, 2008. od s. 338-352, 386 s. ISBN 978-83-60938-24-9.
• Šafařík in Novi Sad. In Ferincz, Farkas Baráthi, Majoros. Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts. Szeged : JATEPress, 2008. od s. 154-159, 233 s. ISBN 978-963-482-864-8.
• Historický román redivivus. Maďarská historická próza na počátku tisíciletí. In Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 119-121. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195.
• Hrabalova kniha P. Esterházyho a recepce B. Hrabala v Maďarsku.
In Zachová, Poslední, Víška. Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. od s. 72-78, 264 s. ISBN 80-7041-692-0.
 
  • popularizační články:
• „Clověk vytváří těsnou, dá se říct tělesnou vazbu“ (Rozhovor s Péterem Nádasem o deformacích jazyka, smetaně jak husí játra, Ladislavu Fuksovi, tanatologických studiích a plané hrušni na zahradě) In Souvislosti 2/2010. s.65-71. ISSN 0862-6928.
• Nádas Péter csehországi fogadtatásáról [O české recepci Pétera Nádase] In Magyar Lettre Internationale 2010/11. Tél. S. 75-77. ISSN 0866-692X.
• Trapná, ale naše. Snění o střední Evropě. In A2 kulturní týdeník, 45/2008. S. 6. ISSN 1801-4542. Též: http://www.advojka.cz/archiv/2008/45/trapna-ale-nase
• Máriho krásné prózy. Souvislosti 2/2006, s. 270-274. ISSN 0862-6928.
 
  • recenze:
(Gyula Illyés: Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky, přeložila Kateřina Horváthová)
iLiteratura.cz (25. 5. 2009)
• Maďarsko z letadla (Yudit Kiss: Léto, kdy otec zemřel). In Host 10/2010. s. 74-75. ISSN 1211-9938.
• Vášeň utrpení. (Darvasi, László: Legenda o kejklířích se slzami.)
Host3/2009, s. 89-90. ISSN 1211-9938.
 
  • překlady uměleckých textů:

barnas_DevatyBARNÁS, Ferenc. Devátý. Překlad Marta Pató. Vydání první. Ostrava: Protimluv, 2017. 187 stran. Edice překladové literatury; svazek 24. ISBN 978-80-87485-52-1.

 
Zsuzsa Rakovszky: Stín hada (kapitoly z románu)Souvislosti 1/2007, s. 84-92. Též http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=564
Ádám Bodor: Nezformulovaná očekávání – S Ádámem Bodorem o Sedmihradsku, literatuře a svobodě. In A2 3/5 (4.2. 2009), s. 24-25.
Attila Bartis: Bohumil aneb Příběh s chlebovými drobky (povídka) In: Protimluv 1-2/2008, s. 40-42.
Erzsébet Juhász: Temešvár, nicht wahr?(Kapitola z románu) In: Souvislosti 1/2009, s. 85-93.
Bálint Harcos: Naivní rostlina. (úryvek z románu) In: Protimluv, revue pro kulturu 3/2009, s. 35-36.
Eszter Szakácsová: Jakkoliv napíšu (báseň) In Texty 42/2006. s. 22. Též: http://www.inext.cz/texty/PDF/texty42.pdf
Péter Nádas: Kertészovo dílo a jeho téma (Kertész munkája és a témája). (esej) In
Souvislosti r. 13 (2002), č. 3/4, str. 316. 
  • jiné:
Kompakt útiszótár – cseh. (Česko-maďarský slovník na cesty), Maxim Könyvkiadó, Szeged 2007. 256 stran. ISBN :9639624610.

 spanilost