Státní závěrečná zkouška – obor Historicko-literární studia
 

!!! Pro studenty oboru HLS, kteří zahájili studium prvního ročníku v akademickém roce 2014/15, případně dříve:
Státní závěrečná zkouška z bakalářského oboru Historicko-literární studia je tvořena třemi částmi: 1) Obhajoba bakalářské práce; 2) Srovnávací dějiny literatury a teorie literatury (ústní zkouška); 3) Dějiny umění a dějiny každodennosti (ústní zkouška).
Všechny části probíhají formou komisionální zkoušky.
 
1) Obhajoba bakalářské práce
Student v podobě stručného shrnutí přiblíží zkušební komisi hlavní závěry své bakalářské práce. Zkušební komise bude seznámena se zněním písemných posudků na předkládanou práci (vedoucího práce a oponenta); student se vyjádří k obsahu obou posudků a reaguje na výtky či připomínky v nich obsažené. Poté následuje volná rozprava, při níž student zodpovídá dotazy členů zkušební komise či ostatních přítomných, týkající se jeho bakalářské práce.
2) Srovnávací dějiny literatury a teorie literatury (ústní zkouška)
a) Srovnávací dějiny literatury
Zkouška má prověřit vědomostní výbavu (viz seznam základní literatury a obsah přednášek a seminářů DELI I, II; CELI I, II; TRAD) a připravenost uchazečů samostatně uvažovat a diskutovat o vybraných problémech z dějin českého písemnictví na pozadí vztahů s evropskými, příp. světovými vývojovými tendencemi a podobami literatury (se zohledněním přiměřených přesahů do jiných kulturních oblastí). Průběh zkoušky se bude odvíjet od charakteru zadaného tématu (viz odkaz „Základní tematické okruhy“) a seznamu přečtené primární a sekundární literatury, který uchazeč předloží před zahájením zkoušky.
b) Teorie literatury
Doporučená literatura ke SZZ je totožná s bibliografií předmětu TELI.Studenti předloží u SZZ seznam odborné četby literárněteoretického zaměření, čítající alespoň 15 titulů.
Předpokládá se znalost přednášek a seminářů v širších tematických souvislostech, stejně tak jako individuální studium zaměřené na vyjmenované problémové okruhy.
 
Zde najdete ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY ke státní závěrečné zkoušce ze srovnávacích dějin literatury a teorie literatury
 
3) Dějiny umění a dějiny každodennosti (ústní zkouška)
Zkouška má prověřit vědomostní výbavu (viz seznam základní literatury a obsah přednášek KAZ1, KAZ2, KAZ3, DUM1 a DUM2) a připravenost uchazečů samostatně uvažovat a diskutovat o vybraných problémech z dějin umění a každodennosti od starověku do současnosti. Průběh zkoušky se bude odvíjet od charakteru zadaného tématu (viz odkaz „Základní tematické okruhy“) a seznamu přečtené odborné literatury, který uchazeč předloží před zahájením zkoušky (dohromady minimálně 15 titulů).
 
Zde najdete TEMATICKÉ A PROBLÉMOVÉ OKRUHY ke státní závěrečné zkoušce z dějin umění a dějin každodennosti
 
Pozn.: Zaměstnanci KLKS pořádají každoročně v dubnu informační schůzku se studenty 3. ročníku oborů HLS a SSEU-HIST, na níž budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací.
Termín bude vždy oznámen s dostatečným předstihem.

POZOR!!!
Pro studenty oboru HLS, kteří zahájili studium prvního ročníku v akademickém roce 2015/16 a později, platí nová skladba státní závěrečné zkoušky:

1) Obhajoba bakalářské práce.
2) Literární historie a teorie v kontextu dějin literární a mediální kultury.
3) Každodennost v kontextu dějin střední Evropy.

Tomu odpovídají NOVÉ sady otázek, které jsou níže uvedeny v přílohách (soubory v pdf).

 

HLS_-_dejiny_umeni_a_dejiny_kazdodennosti_-_okruhy_pro_SZZ.doc
HLS_-_SZZ_-_Srovnavaci dejiny literatury a teorie literatury.doc
HLS - NOVÉ státnice - dějiny.pdf
HLS - NOVÉ státnice - literatura.pdf

 

 

 

 

 

spanilost