Státní závěrečná zkouška – obor Historicko-literární studia
 

!!! Pro studenty oboru HLS, kteří zahájili studium prvního ročníku v akademickém roce 2015/16 až 2019/20:
Státní závěrečná zkouška z bakalářského oboru Historicko-literární studia je tvořena třemi částmi: 1) Obhajoba bakalářské práce; 2) Literární historie a teorie v kontextu dějin literární a mediální kultury (ústní zkouška); 3) Každodennost v kontextu dějin střední Evropy (ústní zkouška).
Všechny části probíhají formou komisionální zkoušky.
 
1) Obhajoba bakalářské práce
Student v podobě stručného shrnutí přiblíží zkušební komisi hlavní závěry své bakalářské práce. Zkušební komise bude seznámena se zněním písemných posudků na předkládanou práci (vedoucího práce a oponenta); student se vyjádří k obsahu obou posudků a reaguje na výtky či připomínky v nich obsažené. Poté následuje volná rozprava, při níž student zodpovídá dotazy členů zkušební komise či ostatních přítomných, týkající se jeho bakalářské práce.
 
2) Literární historie a teorie v kontextu dějin literární a mediální kultury (ústní zkouška)
 
a) Dějiny literární kultury
Zkouška má prověřit vědomostní výbavu (viz seznam základní literatury a obsah přednášek a seminářů DEL1, DELI2; CELI1, CELI2; STCL a KFEN) a připravenost uchazečů samostatně uvažovat a diskutovat o vybraných problémech z dějin českého písemnictví na pozadí vztahů s evropskými, příp. světovými vývojovými tendencemi a podobami literatury (se zohledněním přiměřených přesahů do jiných kulturních oblastí). Průběh zkoušky se bude odvíjet od charakteru zadaného tématu (viz odkaz „Základní tematické okruhy“) a seznamu přečtené primární a sekundární literatury, který uchazeč předloží před zahájením zkoušky.
 
b) Teorie literatury
Doporučená literatura ke SZZ je totožná s bibliografií předmětu TELI. Studenti předloží u SZZ seznam odborné četby literárněteoretického zaměření, čítající alespoň 10 titulů.
Předpokládá se znalost přednášek a seminářů v širších tematických souvislostech, stejně tak jako individuální studium zaměřené na vyjmenované problémové okruhy.
 
c) Dějiny mediální kultury
 
Zkouška vychází z náplně předmětů MPE1, MPE2 a PUBR1 a PUBR2 (v jejichž sylabech studenti naleznou seznam doporučené literatury). Zaměří se na uchazečovu znalost a pochopení základních teoretických koncepcí, schopnost kontextualizace a orientaci v aktuální situaci mediálního prostředí. Student u zkoušky předloží seznam četby čítající alespoň 5 tematických odborných zdrojů.
 
3) Každodennost v kontextu dějin střední Evropy (ústní zkouška)
Zkouška má prověřit vědomostní výbavu (viz seznam základní literatury a obsah přednášek KAZ1, KAZ2, KAZ3, DSE1, DSE2) a připravenost uchazečů samostatně uvažovat a diskutovat o vybraných problémech z dějin střední Evropy a každodennosti od raného středověku do současnosti. Průběh zkoušky se bude odvíjet od charakteru zadaného tématu (viz odkaz „Základní tematické okruhy“) a seznamu přečtené odborné literatury, který uchazeč předloží před zahájením zkoušky (dohromady minimálně 15 titulů).
 

ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY jsou níže uvedeny v přílohách (soubory v pdf).

HLS - NOVÉ státnice - dějiny.pdf
HLS - NOVÉ státnice - literatura.pdf

 
Pozn.: Zaměstnanci KLKS pořádají každoročně v dubnu informační schůzku se studenty 3. ročníku oborů HLS a SSEU-HIST, na níž budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací.
Termín bude vždy oznámen s dostatečným předstihem.
 

POZOR!!!

Pokud jste bakalářské studium zahájili před rokem 2015, Zde najdete ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY ke státní závěrečné zkoušce ze srovnávacích dějin literatury a teorie literatury

 

 

 

 

 

 

 

 

spanilost